Algemeen

Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen (met name met de huisartsen in Gezondheidscentrum Oog in Al), apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij bestellen in sommige gevallen GDV (geïndividualiseerde distributievormen) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen.

Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U heeft kosteloos recht op elektronische inzage in een afschrift van het dossier en recht op inzage in de logging. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met ons of onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Hieronder vindt u contactgegevens. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie kunt u ook lezen in onze publieksfolder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’.

Apotheek Oog in Al, Händelstraat 55, 3533GH Utrecht

T: 030-2988565; E: info@apotheekooginal.nl W: www.gzcooginal.nl/apotheek

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Stichting Privacyzorg, Postbus 270, 6600AG Wychen

T: 0800-1090; E: info@privacyzorg.nl W: www.privacyzorg.nl

Veilig internetten

Wat kunt u zelf doen?

  • Ga zorgvuldig om met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Kies een wachtwoord dat niet gemakkelijk te raden is, bijvoorbeeld met verschillende soorten tekens of een zin.
  • Zorg voor een goede beveiliging van uw apparatuur.
  • Gebruik geen openbaar wifi-netwerk.
  • Laat uw laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met wifi, ook niet met de wifi thuis.
  • Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.

Gegevensbescherming

U kunt per email contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG).