Organisatie

Huisartsen Oog in Al is een groepspraktijk en maakt deel uit van Gezondheidscentrum Oog in Al

In onze praktijk werken 26 personen die uw medische en administratieve gegevens zorgvuldig beheren. Wij zijn wettelijk verplicht een dossier van u bij te houden en contractueel verplicht geaggregeerde gegevens aan te leveren aan de Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad en uw Zorgverzekeraar voor kwaliteitsdoeleinden en financiële afwikkeling.

Welke gegevens leggen wij van u vast?

 • Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, uw apotheek, verzekeringsgegevens
 • Van uw contacten die u hebt met de praktijk, denk aan uw huisartsbezoeken, visites, telefonische gesprekken, leggen wij vast wat uw klachten zijn, en welke afspraken we hierover met u gemaakt hebben.
 • Voorgeschreven medicijnen
 • Laboratoria uitslagen
 • Brieven, verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent
 • Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden

Omgang met uw persoonsgegevens

Wie ontvangt deze gegevens, dan wel wie kan deze gegevens of een samenvatting ervan inzien?

 • Uzelf;
 • De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemende huisartsen van de praktijk tijdens afwezigheid van uw huisarts;
 • Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk;
 • Huisartsen van Primair Huisartsenposten (alle locaties) hebben inzage in een samenvatting van uw dossier, wanneer u een van deze huisartsenposten bezoekt, alleen als u hiervoor specifiek toestemming voor hebt gegeven.
 • De apotheek ziet uw voorgeschreven medicijn en uw administratieve gegevens
 • De specialist ziet bij verwijzing de reden van verwijzen en evt. onderzoeksresultaten
 • Enkele beheerders van het automatiseringssysteem Cobbler, die in opdracht van de praktijk werkzaamheden uitvoeren.
 • Zorgverzekeraar, als het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven, de praktijk declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of via een Zorggroep als het gaat om programmatische zorg als u bijv. Diabetes Mellitus patiënt bent of COPD hebt.
 • Zorggroep Huisartsen Utrecht Stad, voor financiële afhandeling van ketenzorgprogramma’s waaronder Diabetes type 2 programma en COPD-programma

Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding.

Het delen van deze gegevens is nodig om u zo goed mogelijke zorg te bieden.

Welke gegevens verstrekken wij aan wie, zonder vermelding van uw persoonsgegevens?

Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar u als persoon

Uw toestemming

Door u in te schrijven bij onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren. Als we uw gegevens niet mogen delen voor onderzoeksdoeleinden, kunt u dit bij ons aangeven.

Wij hebben vooraf uw expliciete toestemming nodig om een samenvatting van uw medische gegevens uit ons systeem aan te bieden aan de artsen van Primair Huisartsenposten. Zodra u de huisartsenpost bezoekt is deze samenvatting door de behandelend arts te raadplegen. Vraag de assistente hoe u deze toestemming aan ons kunt geven. Uw toestemming voor deze gegevensuitwisseling kunt u op elk moment bij ons weer intrekken.

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevindt. Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens vigerende wet- en regelgeving.

Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen. In ieder geval bewaren wij deze zolang u in onze praktijk staat ingeschreven. Wanneer u onze praktijk verlaat dan sturen wij, na akkoord van uw nieuwe huisarts, uw medische dossier naar hem/haar door via een beveiligde verbinding. Na overlijden van een van onze patiënten, wordt het medisch dossier gearchiveerd en ten minste vijftien jaar bewaard. Dagelijks wordt er een back-up gemaakt van ons automatiseringssysteem. Deze back-ups worden bewaard en daarna vernietigd.

Recht op inzage en rectificatie of verwijdering

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U heeft kosteloos recht op elektronische inzage in een afschrift van het dossier en recht op inzage in de logging. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met ons of onze Functionaris Gegevensbescherming.

Veilig internetten

Wat kunt u zelf doen?

 • Ga zorgvuldig om met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Kies een wachtwoord dat niet gemakkelijk te raden is, bijvoorbeeld met verschillende soorten tekens of een zin.
 • Zorg voor een goede beveiliging van uw apparatuur.
 • Gebruik geen openbaar wifi-netwerk.
 • Laat uw laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met wifi, ook niet met de wifi thuis.
 • Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.

Gegevensbescherming

U kunt per email contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG).

Klachten

Op de pagina van de huisartsen kunt u kennis nemen van onze klachtenprocedure.