Voorwoord

In 2016 zagen een paar prachtige projecten het licht. Zo werd in samenwerking met diverse partners in de wijk in april het tweedaagse FeelGood Festival georganiseerd, om sport- en beweeginitiatieven uit de wijk een podium te bieden. Daarnaast werd de basis voor de Slaapstraat gelegd, een zorgprogramma voor de diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen in de eerste lijn. In toenemende mate realiseren wij ons dat het optuigen van enkele grote projecten en daar alle energie op te richten meer kans van slagen heeft dan het voortdurend lanceren van vele kleine projecten. De komende jaren zullen wij ons daarop ook richten, niet voor niets toont zich in de beperking de meester.

In het verslag vindt u eerst een beschrijving van onze organisatie, daarna van de populatie en tot slot van de zorg die wij bieden. We laten zien op welke wijze wij aan kwaliteit werken en tonen onze visie op de toekomst van de gezondheidszorg in onze wijk.

Ik wens u veel leesgenoegen.

Bart van Pinxteren, huisarts | voorzitter coöperatie Gezond Oog in Al

Historie

Het pand aan de Händelstraat werd na vele jaren van voorbereiding, in eigendom van vier huisartsen, drie fysiotherapeuten, een apotheker en een tandarts, gebouwd tegen een bestaande school aan.

In 2003 kon Gezondheidscentrum Oog in Al feestelijk worden geopend. In het gezondheidscentrum vestigden zich toen een huisartsenmaatschap (ontstaan door het samengaan van een driemanspraktijk en een solist), een openbare apotheek (BV met 3 apothekers), een praktijk voor oefen- en fysiotherapie (2 maatschappen) en een tandartspraktijk. Na het vertrek van de tandarts in 2012 werd op de tweede verdieping na een verbouwing het Centrum voor Praktijkondersteuning en Preventie gevestigd. Doordat de praktijkondersteuners van de huisartsen (POH) hier spreekuur konden gaan houden ontstond op de eerste verdieping wat ruimte voor de zes (inmiddels zijn het er acht) huisartsen. Ook de fysiotherapeuten kregen gelegenheid hun praktijkruimte uit te breiden. Bovendien konden meer disciplines ‘in huis’ worden gehaald en kon daarmee het zorgaanbod flink worden uitgebreid.

Missie en visie

Missie

De missie die Coöperatie ‘Gezond Oog in Al’ nastreeft luidt: Vanuit het gezondheidscentrum Oog in Al vervult de Coöperatie een trekkersrol bij de verbinding tussen zorg, welzijn en preventie.

Visie

Zij doet dit vanuit de visie dat door samenwerking op het gebied van preventie, behandeling en begeleiding van gezondheidsproblemen, optimale zorg wordt geleverd en daarmee een actieve bijdrage aan de kwaliteit van leven.

Huisartsen Oog in Al biedt huisartsenzorg aan inwoners van de wijk Oog in Al en de aangrenzende wijken. De zorg die wij leveren, draagt bij aan de kwaliteit van leven van onze patiënten. Hiertoe leveren wij klachtgerichte zorg. Daarnaast leveren wij gezondheidsadvies en preventie en zijn wij een wegwijzer voor de patiënt binnen de verdere gezondheidszorg. Patiënten kunnen laagdrempelig bij ons terecht en kunnen rekenen op een professionele, respectvolle behandeling. Wij zijn continue bezig de kwaliteit van onze zorg op het hoogst haalbare niveau te houden. Wij werken nauw samen met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn en zijn een voortrekker bij het verder ontwikkelen van de eerstelijns zorg binnen ons werkgebied.

Apotheek Oog in Al levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van haar cliënten door optimale farmaceutische zorg. Ziek zijn, acuut of chronisch, is geen keuze.

Apotheek Oog in Al biedt bij gezondheidsproblemen of risico daarop de helpende hand door onze cliënten optimale begeleiding te bieden bij het farmaceutische deel ervan. Wij hebben de deskundigheid, vaardigheden en motivatie om onze cliënten in staat te stellen hun kwaliteit van leven op een zo goed mogelijk niveau te brengen. Wij hebben een klantgericht team dat in nauwe samenwerking met voorschrijvers, zorgpartners en met de klant genees- en hulpmiddelen en farmaceutische zorg levert.

Apotheek Oog in Al levert genees- en hulpmiddelen en begeleidt haar cliënten in het gebruik daarvan. Apotheek Oog in Al maakt cliënten bewust van verstandig geneesmiddelengebruik. Zij levert betrouwbare en herkenbare genees- en hulpmiddelen en de daarbij behorende zorg. De cliënt kan daardoor zo adequaat mogelijk reageren op zijn gezondheidsprobleem. Apotheek Oog in Al zoekt nauwe samenwerking met voorschrijvers en andere zorgverleners voor het leveren van optimale farmaceutische zorg.

Mensen optimaal te laten ‘bewegen’ binnen hun eigen mogelijkheden door hen vertrouwen te geven in hun eigen fysieke capaciteiten.

Oog voor:

 • Individuele wensen en mogelijkheden van de patiënt
 • De klacht en een snelle en deskundige diagnose
 • Efficiënte en effectieve werkwijze in lijn met de medische evidence based richtlijnen waarbij zorg op maat geleverd wordt
 • Een behandelproces met de patiënt als actieve partner met een gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Multidisciplinaire benadering o.a. binnen het Gezondheidscentrum

De behandelingen zijn deskundig en altijd up to date. Een persoonlijke behandeling staat voorop, professioneel, als gelijkwaardige gesprekspartner. Het resultaat van de behandeling moet meetbaar zijn. Patiënten dossiers zijn volledig en voldoen aan de eisen zoals gesteld door onze beroepsgroep
Een behandeling bestaat uit:

 • vaststellen van het behandeldoel,
 • behandeling van de klacht,
 • begeleiden,
 • motiveren en coaching.

De communicatie met de cliënt moet altijd ‘open’ zijn, cliënt moet voelen dat hij/zij behandeld wordt in een betrouwbare omgeving.

Overleg met verwijzers is, door onze opleiding, op gelijkwaardig niveau. Al jarenlang is er zeer goed contact met alle artsen in ons gezondheidscentrum.

Klant-gerichtheid is te zien aan de open manier van communiceren met de cliënt. De behandeling wordt altijd ingezet op een duurzame oplossing van het probleem waarvoor er behandeld wordt. Afspraken over het behandeltraject moeten duidelijk zijn.

Natuurlijk houden wij ons op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van de fysiotherapie en manuele therapie en spelen daarop in.

We begeleiden patiënten die chronische zorg nodig hebben. Dit is in de lijn, die het Gezondheidscentrum volgt. Uiteindelijk levert preventie, vroeg ingrijpen en begeleiden een besparing op in de kosten van de Gezondheidszorg. Wij doen dit specifiek voor mensen met chronische longaandoeningen en ‘etalagebenen’ (vaatklachten).

De interesse in de mens in relatie tot de klacht staat centraal.

Cooperatie

Leden

Alle (para)medici die werkzaam zijn voor de drie kerndisciplines (huisarts, apotheek, fysiotherapie) zijn lid van de coöperatie. Daarnaast behoren een eerstelijnspsycholoog, een logopedist en een oefentherapeut tot de leden.

Organisatie

Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door vier gekozen leden, die de deelnemende kerndisciplines vertegenwoordigen. Het bestuur wordt administratief en secretarieel ondersteund. Met ingang van het voorjaar van 2015 is Stephanie van Emmerik voor 10 uur per week aangesteld als GEZ-coördinator.

Tijdens de voorjaarsvergadering (ALV) wordt de jaarrekening van het afgelopen jaar ter goedkeuring aangeboden. In de najaarsvergadering wordt de begroting voor het komende jaar besproken. Voorafgaand aan de ALV worden leden geïnformeerd over de lopende projecten (najaar) en geïnspireerd door middel van een workshop (voorjaar).

Overlegstructuur

 • Dagelijks
  • TMO (tussen-de-middag-overleg): apotheek en huisarts bespreken aanvragen herhaalrecepten
 • Maandelijks
  • Bestuursvergadering
 • Overig
  • FTO (farmacotherapeutisch overleg) 10 keer per jaar
  • Projectgroepen 4-6 keer per jaar
  • ALV + workshop 2 keer per jaar

Huisvesting

De huidige locatie is gebouwd in 2003 en voldoet momenteel. In 2012 heeft uitbreiding van de ruimtes bij huisartsen en fysiotherapeuten een goede basis gevormd om de zorgprogramma’s te huisvesten. Met diverse externe zorgverleners zijn huurcontracten en inhoudelijke samenwerkingsafspraken gemaakt.

Communicatie

Voor de interne communicatie wordt gebruik gemaakt van het besloten, online platform ‘HAweb’. De website www.gzcooginal.nl is operationeel sinds 2012. De kerndisciplines hebben hierop de gegevens ten aanzien van toegankelijkheid voor de patiënten opgenomen. Er is op de website een gezamenlijke folder geplaatst. In 2013 is de website grondig herzien.

Huisartsen

Maatschap

In Huisartsenmaatschap Oog in Al zijn acht huisartsen werkzaam, allen parttime. Ze zijn zelfstandig gevestigd. In 2016 trad Thijs Luchtman, voordien vaste waarnemer, toe tot de maatschap. Vijf van de maten hadden in 2016 nevenfuncties. Mattijs Numans heeft een aanstelling als Hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Leiden, Wietze Eizenga als wetenschappelijk medewerker bij het NHG. De maatschap participeert actief in werkgroepen van de HUS (Huisartsen Utrecht Stad). Wietze Eizenga is voorzitter van het bestuur van de HUS. Monique Prinssen is kaderhuisarts hart- en vaatziekten en Bart van Pinxteren werkt als adviseur ICT & eHealth. Wiebe Dommers en Doortje Graafmans verzorgen reisadviezen. De praktijk is een opleidingspraktijk voor AIOS en co-assistenten.

Praktijkondersteuners – POH

Er zijn drie POH-somatiek werkzaam in de praktijk, elk met hun eigen aandachtsgebied:

 • Cardiovasculair risico management/diabetes mellitus/ouderenzorg
 • Longziekten/ouderenzorg
 • Diabetes Mellitus/cardiovasculair risicomanagement

Hiernaast beschikt de praktijk over twee POH-GGZ.

Praktijkassistentes

Huisartsen Oog in Al heeft tien praktijkassistentes in dienst. Mariska van Leusden is office-manager van de praktijk en biedt daarnaast de coöperatie secretariële ondersteuning.

Overig ondersteunend personeel

Voor de maatschap is een administrateur (ZZP) werkzaam.

Apotheek

Apothekers

In Apotheek Oog in Al zijn 3 apothekers werkzaam, Gerrit van Ommeren, Floor van Steenis en Elske Hokke. De apothekers begeleiden beurtelings de dagelijkse gang van zaken en hebben ook eigen aandachtsgebieden als kwaliteitsbeheer, bedrijfsvoering, nascholing. Daarnaast is Tense Maats als apotheker gedetacheerd bij de huisartsen in Oog in Al. Zij voert voor apotheek en huisartsen o.a. medicatiegesprekken met patiënten die veel medicatie gebruiken.

Apothekersassistentes

In de apotheek werken verder 9 apothekersassistentes. Veel assistentes hebben een bijzonder aandachtsgebied. Bijvoorbeeld: advies over incontinentie, inhalatiemedicatie of diabeteshulpmiddelen. De begeleiding en organisatie van de vele weekrollen vergt ook aparte vaardigheden.

Ondersteuning

Ook is er ondersteunend personeel voor de administratie, schoonmaak, bezorging en het voorraadbeheer.

Fysiotherapie

Twee praktijken

In het gezondheidscentrum zijn twee fysiotherapiepraktijken werkzaam, te weten Oog voor Fysio (Anita de Rooij) en Van der Lingen/Kevenaar (Ruud van der Lingen en Marianne Kevenaar).

Algemeen

De wijk Oog in Al bestaat voor een groot deel uit eengezinswoningen die dateren uit het begin van de vorige eeuw. De bewoners van de wijk zijn veelal autochtoon en hoog opgeleid. Met de ontwikkeling van een cultureel centrum en horeca in de voormalige Cereolfabriek en de nieuwbouw daaromheen is er een bruisende nieuwe kern in de wijk ontstaan. Aan de zuidkant van Oog in Al grenst de wijk Kanaleneiland. Deze wijk wordt gekarakteriseerd door vele portiekflats, grotendeels gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Inwoners zijn vaak lager opgeleid, van allochtone afkomst en woonachtig in zgn. ‘achterstandsgebied’; dit laatste geldt ook voor de inwoners van Halve Maan Noord (noordwestelijk geleden), waar veel wordt geklaagd over de woonomstandigheden.

Demografie

De demografische gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) van Huisartsen Oog in Al, omdat deze data enerzijds het meest toegankelijk zijn en anderzijds leidend zijn bij het vaststellen van de begroting van de coöperatie. De apotheek en fysiotherapiepraktijk bedienen echter ook patienten die niet zijn ingeschreven bij Huisartsen Oog in Al en een deel van de ingeschrevenen van Huisartsen Oog in Al maakt gebruik van een apotheek of fysiotherapiepraktijk buiten het Gezondheidscentrum.

Hiernaast maken wij gebruik van systemen van de gemeente (WistUData en de Gezondheid Monitor) en VIP Live.

Geografie

Op de kaart hiernaast is in tinten blauw aangegeven welk deel van de inwoners is ingeschreven bij Huisartsen Oog in Al. Hoe donkerder de kleur blauw, hoe groter het percentage ingeschrevenen.

Algemeen

Coöperatie Gezond Oog in Al is voortdurend bezig met het verbeteren en doorontwikkelen van haar multidisciplinaire zorgprogramma’s. In deze zorgprogramma’s werken alle in de coöperatie vertegenwoordigde professionals intensief samen.

Preventie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen in Nederland iedere 5 jaar een uitnodiging voor deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In Utrecht is de organisatie hiervan in handen van Bevolkingsonderzoek Midden-West.

Griepvaccinatie

Patiënten werden volgens de criteria van het NHG geselecteerd voor influenzavaccinatie. Na handmatige beoordeling van de digitaal geselecteerde patiënten werden er uiteindelijk 2327 (2015: 2244) schriftelijk opgeroepen. Op twee middagen in oktober en november en de periode daaromheen werden in totaal 1370 patiënten (2015: 1377) gevaccineerd.

Reisadvies

Zij die een reis willen gaan maken naar landen met een verhoogd risico op bepaalde infectieziekten, hebben de mogelijkheid zich te laten vaccineren in het Gezondheidscentrum. Hierbij worden ook preventieve maatregelen en adviezen gegeven en zonodig malariaprofylaxe voorgeschreven. Twee van de huisartsen (Dommers en Graafmans) dragen de verantwoordelijkheid hiervoor; bij de uitvoering worden zij ondersteund door drie doktersassistentes. Er wordt gewerkt volgens de protocollen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) en de logistiek rondom de organisatie van het reizigersspreekuur is al enige tijd uitbesteed aan Reisprik.nl.

Vermeldenswaard is nog dat de praktijk ook beschikt over de zogeheten Gele Koorts licentie.

Basiszorg

Hiernaast vindt u een overzicht van het aantal voorschriften per ATC-hoofdstuk (rechts). De getallen zijn gebaseerd op de registraties in het huisartseninformatiesysteem.

Medicatie: voorschriften per ATC Hoofdstuk
Hartvaatstelsel 1086voorschriften per 1000 patienten
Maagdarmkanaal en metabolisme 965voorschriften per 1000 patienten
Zenuwstelsel 919voorschriften per 1000 patienten
Ademhalingsstelsel 678voorschriften per 1000 patienten
Dermatologica 549voorschriften per 1000 patienten
Bloed en bloedvormende organen 271voorschriften per 1000 patienten
Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 266voorschriften per 1000 patienten
Zintuiglijke organen 236voorschriften per 1000 patienten
Skeletspierstelsel 233voorschriften per 1000 patienten
Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 221voorschriften per 1000 patienten
Systemische hormoonpreparaten, exclusief geslachtshormonen 141voorschriften per 1000 patienten
Oncolytica en immunomodulantia 33voorschriften per 1000 patienten
Antiparasitica, insecticiden en insectwerende middelen 28voorschriften per 1000 patienten
Chronische zorg

CVRM

Ook in 2016 zijn de spreekuren voor hart- en vaatziekten verder uitgebreid. Dit geldt zowel voor de primaire als de secundaire preventie.

Leefstijl

In 2016 zijn diverse grote projecten gerealiseerd.

Jeugd

In 2016 werd driemaal een jeugdnetwerkbijeenkomst georganiseerd.

Diabetes

In 2016 zijn in overleg met enkele patiënten verbeteringen in de diabeteszorg gerealiseerd.

Longen

Het belangrijkste speerpunt van de werkgroep was het borgen van de COPD carrousel.

GGZ

De werkgroep GGZ heeft in 2016 meegedaan in het Slaapproject: Slaapstraat.

Incontinentie

In 2016 heeft de werkgroep een omvangrijke campagne georganiseerd voor jonge vrouwen.

Systeem

De zorgverleners in Gezondheidscentrum Oog in Al besteden veel aandacht aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Voor het het verbeteren en evalueren van onze zorgprocessen hanteren wij meerdere systemen:

Weekoverleg: tijdens dit wekelijks overleg worden praktijkprotocollen kort besproken en geëvalueerd of er aanpassingen nodig zijn.

Veilig Incident Melden (VIM): zaken die niet volgens protocol verlopen zijn worden genoteerd op een daarvoor bestemd VIM formulier. De VIM commissie beoordeelt ieder kwartaal deze formulieren en geeft feedback. Protocollen worden waar nodig aangepast.

Klachtenregeling: als patiënten niet tevreden zijn over de geleverde zorg dan bieden wij de mogelijkheid om dit te bespreken, dan wel een klachtenformulier in te dienen bij onze praktijk of rechtstreeks bij Klachtenregeling Midden-Nederland.

Dagelijkse praktijk: tijdens ons dagelijks werk proberen wij zoveel mogelijk conform de door ons en onze beroepsgroep opgestelde protocollen te werken. Eventuele afwijkingen worden geregistreerd.

Controle op medicatie gebruik: tijdens een dagelijks overleg tussen apotheker en huisarts worden vragen omtrent voorgeschreven medicatie besproken. Tevens controleert de apotheek op voorgeschreven geneesmiddelen en worden verkeerde combinaties of afwijkende doseringen gesignaleerd.

De huisartsenpraktijk is al geruime tijd NHG-geaccrediteerd en de apotheek is HKZ gecertificeerd.

Bereikbaarheid

De huisartsen werken allen volgens afspraak, ook het telefonisch spreekuur is op afspraak. Patiënten kunnen tussen 8-17 uur telefonisch en aan de balie terecht voor medische vragen en het maken van afspraken. Herhaalrecepten kunnen telefonisch of via het internet worden aangevraagd.

De apotheek is hiernaast ook op zaterdagochtend geopend.

De fysiotherapeuten hebben ruime openingstijden, van ’s morgens vroeg (7 / 7.30 uur) tot 18 uur en op enkele dagen tot 19.30 of zelfs 21 uur.

Tevredenheid

Tevredenheidsonderzoek

In 2016 is in het gehele centrum met een nieuw patiëntervaringsonderzoek gewerkt.. Voorheen werden vragenlijsten uitgereikt in de wachtkamer of werden die per email opgestuurd naar een geselecteerde groep patiënten. Met het nieuwe systeem (Qualiview) krijgt iedereen die contact heeft gehad met de huisartsen, fysiotherapeut of apotheek maximaal 1x per jaar automatisch een link naar een digitale vragenlijst opgestuurd.

Klachten

De huisartsen zijn aangesloten bij de Regionale Klachtenregeling Midden-Nederland. Als patiënten niet tevreden zijn over de geleverde zorg dan bieden wij de mogelijkheid om dit te bespreken, dan wel een klachtenformulier in te dienen bij onze praktijk of rechtstreeks bij Klachtenregeling Midden-Nederland. De interne fouten-registratie van de apotheek (ieder kwartaal) verloopt goed. Hieruit blijkt dat er weinig interne fouten worden gemaakt en dat de fouten erg divers zijn. Afhandeling van (externe) fouten/klachten verloopt eveneens goed. De formulieren worden consequent ingevuld, hierdoor hebben we een goed zicht op de klachten/fouten in de apotheek. Alle klachten/fouten inclusief de oorzaak worden tijdens ieder werkoverleg besproken en sinds november 2010 worden incidenten/fouten gemeld bij het landelijke meldpunt voor medicatie-incidenten in de zorg: CMR (Centrale Medicatie-incidenten Registratie).

Cliëntenparticipatie

De apotheek heeft een cliëntenpanel, bestaande uit 12 cliënten. Deze cliënten ontvangen ongeveer 2 keer per jaar een e-mail met vragen over uiteenlopende onderwerpen: o.a. medicatiebegeleiding, uitstraling van de apotheek, samenwerking met andere zorgverleners en wachttijden.

Onderzoek

Huisartsen Oog in Al heeft ook in 2016 weer meegewerkt aan meerdere wetenschappelijke onderzoeken: Gegevensverzameling via het Julius Huisartsen Netwerk (JHN database) t.b.v. zorginnovatie en wetenschappelijk onderzoek met het Julius Centrum UMC Utrecht, afd. Huisartsgeneeskunde.